જિંદગીમાં હંમેશા સુખ અને દુઃખની ભરતી-ઓટ આવવાની. લાગણીના હુમલા હંમેશા થવાના, ક્યાંક હારવાનું છે, ક્યાંક જીતવાનું છે, બસ નિરંતર સમય ના તાલે છેલ્લા પડાવ સુધી સફર આમ જ કરવા ની છે.. M. 9825407407

  • (17)
  • 1.1k
  • 652
  • (14)
  • 1.2k
  • (19)
  • 1.3k
  • 732
  • 874
  • (17)
  • 1.1k
  • (12)
  • 866
  • (12)
  • 1.1k
  • (13)
  • 1.1k