જિંદગીમાં હંમેશા સુખ અને દુઃખની ભરતી-ઓટ આવવાની. લાગણીના હુમલા હંમેશા થવાના, ક્યાંક હારવાનું છે, ક્યાંક જીતવાનું છે, બસ નિરંતર સમય ના તાલે છેલ્લા પડાવ સુધી સફર આમ જ કરવા ની છે..

  • (14)
  • 616
  • 304
  • (13)
  • 648
  • (17)
  • 722
  • 490
  • 558
  • (16)
  • 794
  • (11)
  • 616
  • (12)
  • 688
  • (13)
  • 734