પુસ્તકો અને સારા લેખોનું વાંચન કરવું અને લેખ લખવા મારો શોખ છે. હુ મોટાભાગના વિષયો પર કલમ ચલાવી શકું છુ. યંગસ્ટર્સને ધ્યાનમાં રાખી પ્રેરણાદાયી લેખ લખવાનું વધુ પસંદ કરું છુ.

  • 1.1k
  • (28)
  • 1.4k
  • 1k
  • (11)
  • 1.1k
  • (37)
  • 1.7k
  • (12)
  • 1.1k
  • (13)
  • 1.4k
  • (16)
  • 1.1k
  • (24)
  • 1.3k
  • (13)
  • 1k