* શબ્દો થકી કોઈનાં હૃદયને સ્પર્શી શકું તે જ ઘણું છે મારા જીવનમાં.

    • 2.3k
    • 546