ગુજરાતી ભાષાની લેખની.... ગુજરાતીમાં લેખ,ટૂંકી વાર્તાઓ, શાયરી કે પ્રેરણાના વાકયો........મારા અનુભવો મારા શબ્દોમાં.....મારુ કહેવુ છે અનુભવથી ગણું શીખી શકાય