આજનું લખાણ ખુબ નાનું છે પણ એને સમજવા મગજ નહિ સમજ ની જરૂર છે. ખોઈ ચૂકવાનો અહેસાસ ત્યારેજ થાય છે, જયારે એ વ્યક્તિ કે વસ્તુ માટે મન થી વિચાર કરો છો.

  • (169)
  • 2.7k
  • (124)
  • 2.1k
  • (144)
  • 2.2k
  • (140)
  • 2.2k
  • (138)
  • 2.1k
  • (146)
  • 2.6k
  • (147)
  • 2.4k
  • (157)
  • 2.1k
  • (159)
  • 2.6k
  • (151)
  • 2.4k