જન્મ ભૂમિ : દ્વારકા , જી. જામનગર. અભ્યાસ :બી .એ એલ.એલ.બી. પ્રથમ પુસ્તક ' હૈયાની વાત.' ( આદર્શ પ્રકાશન અમદાવાદ.)

  • 338
  • 388
  • (15)
  • 699
  • 827
  • 671
  • 610
  • 653
  • 638
  • (22)
  • 857
  • (14)
  • 715