જન્મ ભૂમિ : દ્વારકા , જી. જામનગર. અભ્યાસ :બી .એ એલ.એલ.બી. પ્રથમ પુસ્તક ' હૈયાની વાત.' ( આદર્શ પ્રકાશન અમદાવાદ.)

  • (15)
  • 493
  • 547
  • 415
  • 392
  • 423
  • 450
  • (21)
  • 617
  • (14)
  • 549
  • (23)
  • 590
  • (21)
  • 796