જન્મ ભૂમિ : દ્વારકા , જી. જામનગર. અભ્યાસ :બી .એ એલ.એલ.બી. પ્રથમ પુસ્તક ' હૈયાની વાત.' ( આદર્શ પ્રકાશન અમદાવાદ.)

  • 268
  • (15)
  • 565
  • 635
  • 467
  • 464
  • 475
  • 504
  • (21)
  • 687
  • (14)
  • 597
  • (23)
  • 654