જન્મ ભૂમિ : દ્વારકા , જી. જામનગર. અભ્યાસ :બી .એ એલ.એલ.બી. પ્રથમ પુસ્તક ' હૈયાની વાત.' ( આદર્શ પ્રકાશન અમદાવાદ.)

  • (12)
  • 276
  • (18)
  • 492
  • (18)
  • 438
  • (24)
  • 318
  • (23)
  • 392
  • (23)
  • 450
  • (23)
  • 507
  • (20)
  • 603
  • (22)
  • 657
  • (20)
  • 621