લાગણી અને સંબંધો પરના મારા વિચારોને શબ્દો આપવાનો એક ઈમાનદાર પ્રયત્ન કરું છું આપ સૌના પ્રતિભાવ આવકાર્ય છે. Instagram Id @safarnama with khyati Facebook Id @safar Thakkar

    • (15)
    • 652
    • 942
    • (11)
    • 666