હું કૃપાલ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક છું. લેખન મારો બાળપણનો શોખ છે. મને કલ્પનાજગતમાં ફરવુ ગમેછે. તેમજ નવલકથામાં રસ ધરાવું છું

  • 674
  • 1.1k
  • (18)
  • 1.3k
  • (21)
  • 1.3k