વિચારોને માત્ર શબ્દો આપવાનું કામ કરૂં છું...મારુ તો નહીં પણ લોકોનું કહેવું છે શાયર છું...ગુજરાતી હોવાનો ગર્વ છે.