@काही वेळेस शब्द न बोलताच राहून जातात...माझा हा एक छोटासा प्रयत्न व्यक्त होण्याचा...धन्यवाद मातृभारती...

    • 5.9k