" ધરતી અંબર પર્વત સાગર મેં જીત દેખું ઉસકો પાઉ., ફીર મેં કાહે મંદિર જાઉ."" મિત્રો વ્યવસાયે હું લેડીઝ ટેઈલર છું., અને મને વાંચવા લખવાનો શોખ છે. મો. 9723500334

  • (7)
  • 90
  • (13)
  • 139
  • (11)
  • 194
  • (12)
  • 192
  • (9)
  • 151
  • (11)
  • 269