" ધરતી અંબર પર્વત સાગર મેં જીત દેખું ઉસકો પાઉ., ફીર મેં કાહે મંદિર જાઉ."" મિત્રો વ્યવસાયે હું લેડીઝ ટેઈલર છું., અને મને વાંચવા લખવાનો શોખ છે. મો. 9723500334

  • 359
  • (15)
  • 477
  • (12)
  • 624
  • (13)
  • 536
  • 394
  • (11)
  • 992