હું મૌલિક, ૨૫ વર્ષ, સમય સાથે ચાલનાર, પ્રખર વક્તા, કોઈ લેખક નથી પણ જિંદગી ઘણું લખવી દે છે એ લખું છું.

  • (4)
  • 82
  • (11)
  • 221
  • (3)
  • 101
  • (28)
  • 357
  • (28)
  • 481
  • (60)
  • 1.2k
  • (23)
  • 694