હું મૌલિક, ૨૫ વર્ષ, સમય સાથે ચાલનાર, પ્રખર વક્તા, કોઈ લેખક નથી પણ જિંદગી ઘણું લખવી દે છે એ લખું છું.

  • 143
  • (14)
  • 363
  • 192
  • (28)
  • 428
  • (28)
  • 738
  • (60)
  • 1.3k
  • (23)
  • 840