હું મૌલિક, ૨૫ વર્ષ, સમય સાથે ચાલનાર, પ્રખર વક્તા, કોઈ લેખક નથી પણ જિંદગી ઘણું લખવી દે છે એ લખું છું.

  • 317
  • (15)
  • 552
  • 386
  • (28)
  • 555
  • (28)
  • 1.2k
  • (61)
  • 1.6k
  • (23)
  • 1.1k