×

હું મૌલિક, ૨૫ વર્ષ, સમય સાથે ચાલનાર, પ્રખર વક્તા, કોઈ લેખક નથી પણ જિંદગી ઘણું લખવી દે છે એ લખું છું.

  • (4)
  • 81
  • (7)
  • 156
  • (3)
  • 101
  • (28)
  • 354
  • (28)
  • 479
  • (59)
  • 1.2k
  • (23)
  • 694