×

નામ મયુર પ્રજાપતિ, વાંચનની સાથે સાથે થોડો ઘણો લખવાનો પણ શોખ, શરૂઆત બ્લોગથી કરી હતી, લખાણની શૈલીમાં પરીપક્વ તો નાં કહેવાવું પણ અભણ તો ખરો જ

  • (18)
  • 317
  • (22)
  • 288
  • (28)
  • 354
  • (7)
  • 146
  • (41)
  • 556
  • (17)
  • 357
  • (25)
  • 1.5k