નામ મયુર પ્રજાપતિ, વાંચનની સાથે સાથે થોડો ઘણો લખવાનો પણ શોખ, શરૂઆત બ્લોગથી કરી હતી, લખાણની શૈલીમાં પરીપક્વ તો નાં કહેવાવું પણ અભણ તો ખરો જ

  • (24)
  • 467
  • (23)
  • 328
  • (29)
  • 378
  • (8)
  • 156
  • (43)
  • 594
  • (18)
  • 380
  • (27)
  • 1.5k