જીંદગી અરીસા જેવી છે જો તમે હસશો તો એ પણ હસશે.

    • 380
    • 488
    • (11)
    • 888