મિત્રો આજે જે હું લખવા પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું તે મે કોઈક જગ્યાએ જોયેલું કે અનુભવેલું છે અને એટલે જ સહજતાથી લખાય રહ્યું છે તેનો આનંદ છે. આપ આપના પ્રતિભાવ ચોક્કસ જણાવશો જેથી મને લખવા માટે પ્રોત્સાહન મળે અને કોઈક જગ્યાએ મારી ભૂલ હોય તો ચોક્કસ મારું ધ્યાન દોરશો જેથી મારી યે ભૂલ સુધારવાની મને તક મળે. આપના પ્રતિભાવ સદૈવ મારા માટે આવકાર્ય અને શિરોમાન્ય રહેશે. . આપ મને મારા નંબર પર વ્હોટ્સ પર મેસેજ કરી શકો છો 9824350942.

  • 314
  • (11)
  • 1.3k
  • 606
  • 426
  • (25)
  • 1.3k
  • (13)
  • 518
  • (13)
  • 772
  • 370
  • (12)
  • 548
  • (14)
  • 492