શ્રી જયશ્રી પટેલ ભરૂચ નિવાસી .અભ્યાસ એમ.એ.કવિતા તેમજ નાની ટૂંકી વાર્તા લખવી ને વાંચવી ગમે.

  • 594
  • 546
  • (11)
  • 680
  • 672
  • 820
  • (11)
  • 670
  • (12)
  • 834
  • 846
  • 940
  • 1.3k