શ્રી જયશ્રી પટેલ ભરૂચ નિવાસી .અભ્યાસ એમ.એ.કવિતા તેમજ નાની ટૂંકી વાર્તા લખવી ને વાંચવી ગમે.

  • 366
  • 534
  • 556
  • 632
  • 988
  • 664
  • 736
  • (19)
  • 992
  • 666
  • (14)
  • 1.1k