શ્રી જયશ્રી પટેલ ભરૂચ નિવાસી .અભ્યાસ એમ.એ.કવિતા તેમજ નાની ટૂંકી વાર્તા લખવી ને વાંચવી ગમે.

  • 518
  • 574
  • 840
  • 646
  • (11)
  • 750
  • 752
  • 940
  • (11)
  • 788
  • (12)
  • 942
  • 978