શ્રી જયશ્રી પટેલ ભરૂચ નિવાસી .અભ્યાસ એમ.એ.કવિતા તેમજ નાની ટૂંકી વાર્તા લખવી ને વાંચવી ગમે.

  • (14)
  • 564
  • 382
  • (13)
  • 704
  • (11)
  • 304
  • 348
  • (11)
  • 1.4k
  • 496
  • 632
  • (11)
  • 898
  • (11)
  • 489