શ્રી જયશ્રી પટેલ ભરૂચ નિવાસી .અભ્યાસ એમ.એ.કવિતા તેમજ નાની ટૂંકી વાર્તા લખવી ને વાંચવી ગમે.

  • 422
  • 456
  • 542
  • 906
  • 592
  • 602
  • (19)
  • 912
  • 620
  • (14)
  • 972
  • (11)
  • 516