શબ્દોએ ભાવનાની છબી છે, ભાવનાઓ એ સંવેદનાની છબી છે અને સંવેદનાએ મારાં લેખનની છબી છે.

  • 388
  • 456
  • 426
  • (13)
  • 584
  • 506
  • (11)
  • 502
  • 488
  • (11)
  • 684
  • (11)
  • 552
  • (11)
  • 616