શબ્દોએ ભાવનાની છબી છે, ભાવનાઓ એ સંવેદનાની છબી છે અને સંવેદનાએ મારાં લેખનની છબી છે.

  • 424
  • 402
  • (16)
  • 512
  • (15)
  • 618
  • (16)
  • 638
  • (16)
  • 724
  • 630
  • 708
  • 888
  • 670