શબ્દોએ ભાવનાની છબી છે, ભાવનાઓ એ સંવેદનાની છબી છે અને સંવેદનાએ મારાં લેખનની છબી છે.

  • 228
  • 356
  • 426
  • 422
  • 550
  • 558
  • 810
  • (16)
  • 1.1k
  • (11)
  • 684
  • 852