શબ્દોએ ભાવનાની છબી છે, ભાવનાઓ એ સંવેદનાની છબી છે અને સંવેદનાએ મારાં લેખનની છબી છે.

  • 254
  • 262
  • (12)
  • 300
  • 330
  • (11)
  • 390
  • 378
  • 306
  • 406
  • 362
  • (11)
  • 382