શબ્દોએ ભાવનાની છબી છે, ભાવનાઓ એ સંવેદનાની છબી છે અને સંવેદનાએ મારાં લેખનની છબી છે.

  • (21)
  • 504
  • 146
  • 302
  • (33)
  • 1k
  • 316
  • (27)
  • 1k
  • 376
  • (28)
  • 1.1k
  • 356
  • (26)
  • 1.2k