શબ્દોએ ભાવનાની છબી છે, ભાવનાઓ એ સંવેદનાની છબી છે અને સંવેદનાએ મારાં લેખનની છબી છે.

  • 184
  • 302
  • 276
  • (13)
  • 310
  • 342
  • (11)
  • 398
  • 384
  • 312
  • 406
  • 372