શબ્દોએ ભાવનાની છબી છે, ભાવનાઓ એ સંવેદનાની છબી છે અને સંવેદનાએ મારાં લેખનની છબી છે.

  • 270
  • 344
  • 476
  • 480
  • 700
  • (16)
  • 1.1k
  • (11)
  • 672
  • 832
  • 872
  • 844