શબ્દોએ ભાવનાની છબી છે, ભાવનાઓ એ સંવેદનાની છબી છે અને સંવેદનાએ મારાં લેખનની છબી છે.

  • (12)
  • 358
  • (15)
  • 504
  • (14)
  • 574
  • 526
  • 620
  • 728
  • 624
  • 558
  • 602
  • 598