શબ્દોએ ભાવનાની છબી છે, ભાવનાઓ એ સંવેદનાની છબી છે અને સંવેદનાએ મારાં લેખનની છબી છે.

  • 200
  • (13)
  • 428
  • 438
  • (11)
  • 452
  • 428
  • 634
  • 510
  • (11)
  • 568
  • (16)
  • 684
  • (17)
  • 902