શબ્દોએ ભાવનાની છબી છે, ભાવનાઓ એ સંવેદનાની છબી છે અને સંવેદનાએ મારાં લેખનની છબી છે.

  • (19)
  • 784
  • (23)
  • 1.1k
  • 308
  • 346
  • 378
  • 650
  • (11)
  • 598
  • 642
  • 440
  • (14)
  • 750