હું એટલે લખવુ, લખવું એટલે હું લેખન એ મારા માટે અલૌકિક શક્તિ છે.. વાચકો મારા માટે અમાપ શક્તિ છે હું શીખતો રહીશ, શીખવા માટે અનેક જીંદગી ટુંકી પડે છે.... •શબ્દોની સાથે સંકળાયેલો માણસ છું• મેહુલ સોની. Mo:-7567537800 Mail :- moxmehul@gmail.com માતૃભારતી મારા માટે ટોનીક રહ્યું છે. Thanks to matrubharti

  • 1k
  • (14)
  • 1.1k
  • (78)
  • 2.1k
  • (38)
  • 673
  • (33)
  • 599
  • (33)
  • 542