હું એટલે લખવુ, લખવું એટલે હું લેખન એ મારા માટે અલૌકિક શક્તિ છે.. વાચકો મારા માટે અમાપ શક્તિ છે હું શીખતો રહીશ, શીખવા માટે અનેક જીંદગી ટુંકી પડે છે.... •શબ્દોની સાથે સંકળાયેલો માણસ છું• મેહુલ સોની. Mo:-7567537800 Mail :- moxmehul@gmail.com માતૃભારતી મારા માટે ટોનીક રહ્યું છે. Thanks to matrubharti

  • (10)
  • 768
  • (14)
  • 722
  • (78)
  • 1.7k
  • (38)
  • 333
  • (32)
  • 218
  • (33)
  • 138