હું મુસાફર છું સાથી, મને મુસાફર જ રેહવા દે. આજ ભી પુરા દેખા નહિ, મુજસે કલ કી બાતે રેહને દે. હે સાથ તેરા અનમોલ એ દિલ સે મેને માના હે, લેકિન સમય કી ઇસ બેહતી હવાઓ મેં મુજે અભી બહુત દુર જાના હે.