આમતો કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર છું પણ પોતાના વિચારો ના વમળ મા ડૂબકી મારવાની માજા જ કંઈક અલગ હોય છે.બહુ અઘરા શબ્દો આપણને ફાવતા નથી એટલે લખવા ની ભાષા થોડીક સાદી છે,વ્યાકરણ ની ભૂલ હોઈ તો માફ કરજો પણ ચોક્કસ કહું છું કે મારા શબ્દો સીધા દિલમાં ઉતારશે. -બાકી તો "શુ પૂછો છો મુજને કે હું શુ કરું છું, "મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરુંછુ-ફરુંછુ"