પોતાના પર જો ભરોસો હોય તો કોઈ પણ કામ મુશ્કેલ નથી. મુસા.....