શબ્દો મારા "નિમિત્ત" માત્ર છે,બાકી સઘળો ખેલ એના કરામત છે, સુંદરતા શાયરીની એમાં નામ માત્ર મારું છે,પણ જવાબદાર એના માટે તારી લાગણીઓ છે... અમદાવાદ, નિસર્ગ ઠાકર"નિમિત્ત". વોટ્સએપ નંબર:- 7990976489

    • (23)
    • 796
    • 566
    • (19)
    • 744