સાહિત્ય ના સાગર ને અહર્નિશ અપલક નીરખવો છે ,સમજવો છે. બસ જીંદગી માં આગળ ઘણું બધું કરવું છે, ફકત થોભવું નથી.

  • (9)
  • 297
  • (13)
  • 420
  • (7)
  • 275
  • (9)
  • 228
  • (16)
  • 345
  • (9)
  • 225