સાહિત્ય ના સાગર ને અહર્નિશ અપલક નીરખવો છે ,સમજવો છે. બસ જીંદગી માં આગળ ઘણું બધું કરવું છે, ફકત થોભવું નથી.

  • 156
  • 164
  • 434
  • 415
  • 447
  • 491
  • 448
  • (13)
  • 687
  • (13)
  • 524
  • (15)
  • 623