શબ્દો ને જ્યારે પાંખો મળે છે ત્યારે જ કવિતા નું સર્જન થાય છે (Follow me on instagram _prem_aanand_ )

  • 262
  • (25)
  • 3.1k
  • (20)
  • 2.2k
  • (20)
  • 2.5k
  • (23)
  • 3k
  • (21)
  • 2.1k
  • (20)
  • 2.1k
  • (22)
  • 2.2k
  • (19)
  • 2.1k
  • (21)
  • 1.8k