મનના વિચારોના વંટોળને કલમથી ઢાળવાનો પ્રયત્ન કરું છું