દરિયાની લેહરો ની જેમ તું મને મળી છે,ફેકુ છું તને દરિયામાં ને કિનારે તું મળી જાય છે.