બાકસના ખોખાને દોરી બાંધીને ટેલીફોનમાં બોલતા, એમ ફરી એક વાર બોલીએ, ચાલ ને યાર, એક જૂની નોટબુક ખોલીએ...

  • 304
  • (17)
  • 2.2k
  • (19)
  • 2.5k
  • (19)
  • 2.6k
  • (25)
  • 2.4k
  • (16)
  • 1.9k
  • (15)
  • 2k
  • (20)
  • 1.8k
  • (25)
  • 2.1k
  • (27)
  • 2k