બાકસના ખોખાને દોરી બાંધીને ટેલીફોનમાં બોલતા, એમ ફરી એક વાર બોલીએ, ચાલ ને યાર, એક જૂની નોટબુક ખોલીએ...

  • (15)
  • 1.9k
  • (18)
  • 2.2k
  • (18)
  • 2.1k
  • (24)
  • 2.2k
  • (15)
  • 1.7k
  • (14)
  • 1.8k
  • (19)
  • 1.6k
  • (24)
  • 1.8k
  • (26)
  • 1.8k
  • (27)
  • 1.9k