નમસ્તે વાચકો, હું સંજય છું. એક લેખક તરીકે મેં થોડા ઘણાં ગુજરાતી નાટકો લખ્યાં છે, ટૂંકી વાર્તાઓ લખી છે, નવલકથા લખી અને બોલીવૂડ ફિલ્મને અનુલક્ષીને હિન્દી ફિલ્મ સ્ક્રિપ પણ લખી છે. સ્વાર્થ અને વિશ્વાસ પ્રેમ કહાની મારા લેખનની શરૂયાત છે.

  • 1.9k
  • 1.6k
  • 2.1k
  • (15)
  • 1.9k
  • (20)
  • 2.4k
  • (14)
  • 1.7k
  • 1.6k
  • (47)
  • 3.4k
  • (12)
  • 1.6k
  • (46)
  • 3.2k