ડાંખરા સાવન(સાવલ) નો જન્મ ઈ.સ. ૧૨ ડીસેમ્બર ૧૯૯૪ ના રોજ ભાવનગર જીલ્લામાં આવેલ તળાજા તાલુકાના નાનકડા બેલા ગામમાં એક મધ્યમ વર્ગના ખેડુત ને ઘરે થયો હતો. તેને માસ્ટર(MASTER) એવા નિક(હુલામણા) નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે.

  • 1.3k
  • 2.2k
  • (15)
  • 3.3k
  • (12)
  • 2.3k
  • (11)
  • 2.4k
  • (23)
  • 3k
  • (33)
  • 19.1k
  • (39)
  • 9k
  • (28)
  • 4.2k
  • (40)
  • 7.2k