×

મારુ લખાણ કે શબ્દો એટલે.... મારા અનુભવોનો નિચોડ, મારા સપનાઓ, મારી ઈચ્છાઓ, મારા વિચારો, અને મારું પ્રિય એવું એકાંત....#સ્મરણ....સાંઈસુમિરન....

  • (17)
  • 178
  • (29)
  • 369
  • (52)
  • 434
  • (27)
  • 262
  • (15)
  • 168
  • (34)
  • 441
  • (41)
  • 526
  • (59)
  • 680
  • (20)
  • 436
-