×

મારુ લખાણ કે શબ્દો એટલે.... મારા અનુભવોનો નિચોડ, મારા સપનાઓ, મારી ઈચ્છાઓ, મારા વિચારો, અને મારું પ્રિય એવું એકાંત....#સ્મરણ....સાંઈસુમિરન....

  • (13)
  • 195
  • (7)
  • 86
  • (12)
  • 151
  • (21)
  • 298
  • (34)
  • 752
  • (56)
  • 662
  • (29)
  • 392
  • (17)
  • 285
  • (35)
  • 1k
  • (42)
  • 1.1k