મારુ લખાણ કે શબ્દો એટલે.... મારા અનુભવોનો નિચોડ, મારા સપનાઓ, મારી ઈચ્છાઓ, મારા વિચારો, અને મારું પ્રિય એવું એકાંત....#સ્મરણ....સાંઈસુમિરન....

  • (17)
  • 1.5k
  • (17)
  • 713
  • (18)
  • 623
  • (12)
  • 1.8k
  • (15)
  • 821
  • 638
  • (14)
  • 572
  • (21)
  • 728
  • (35)
  • 1.4k
  • (57)
  • 1k