×

મારુ લખાણ કે શબ્દો એટલે.... મારા અનુભવોનો નિચોડ, મારા સપનાઓ, મારી ઈચ્છાઓ, મારા વિચારો, અને મારું પ્રિય એવું એકાંત....#સ્મરણ....સાંઈસુમિરન....

  • (10)
  • 84
  • (20)
  • 199
  • (33)
  • 389
  • (55)
  • 449
  • (29)
  • 275
  • (17)
  • 178
  • (34)
  • 449
  • (41)
  • 535
  • (59)
  • 685
  • (20)
  • 439