મારુ લખાણ કે શબ્દો એટલે.... મારા અનુભવોનો નિચોડ, મારા સપનાઓ, મારી ઈચ્છાઓ, મારા વિચારો, અને મારું પ્રિય એવું એકાંત....#સ્મરણ....સાંઈસુમિરન....

  • (16)
  • 1.3k
  • (17)
  • 665
  • (18)
  • 583
  • (12)
  • 1.6k
  • (15)
  • 761
  • 590
  • (14)
  • 492
  • (21)
  • 652
  • (35)
  • 1.4k
  • (57)
  • 980