મારુ લખાણ કે શબ્દો એટલે.... મારા અનુભવોનો નિચોડ, મારા સપનાઓ, મારી ઈચ્છાઓ, મારા વિચારો, અને મારું પ્રિય એવું એકાંત....#સ્મરણ....સાંઈસુમિરન....

  • (17)
  • 1.7k
  • (18)
  • 793
  • (19)
  • 677
  • (12)
  • 2.3k
  • (15)
  • 875
  • 672
  • (14)
  • 628
  • (21)
  • 812
  • (35)
  • 1.6k
  • (57)
  • 1.1k