સુનીલ વડદલીયા , પેટલાદ એમ.એ., એડ ,બી.એડ.માં એડ.અધ્યાપક ગુજરાતી , ધર્મજ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન . કવિતા ,જોડકણાં, ટૂંકી વાર્તા વગેરે લખવું વાંચવું શોખ.... મારી બધી રચનાઓ કોપીરાઇટ હેઠળ છે ...મો...9998196094

  • 916
  • 721
  • 766
  • 868
  • (33)
  • 1.1k
  • 748