સુનિલ વડદલિયા , પેટલાદ એમ.એડ ..બી.એડ. એડ.અધ્યાપક ગુજરાતી , ધર્મજ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન . કવિતા ,જોડકણાં, ટૂંકી વાર્તા વગેરે લખવું વાંચવું શોખ.... મો...9998196094

    • (30)
    • 419
    • (5)
    • 109