સ્વભાવે બિંન્દાસ... જીવન ગમે તેવા રંગો પરિસ્થિતિ સ્વરૂપે ઢોળે, હું મારા સ્વભાવની પીંછીથી વર્તમાનના કેન્વાસ પર સુંદર સ્ટ્રોક્સ મારી જીવનનું માસ્ટરપીસ પેઈંટ કરી લઉં છું. આ પણ એક કળા જ છે. જીવન જીવવાની કળા. કદાચ બધી કળાઓમાં આ કળા અગત્યની અને ખાસ શીખવા જેવી છે... I hope you will enjoy my work. :)

  • (11)
  • 918
  • (13)
  • 1.4k
  • (109)
  • 2.8k
  • (128)
  • 2.7k
  • (141)
  • 2.9k
  • (156)
  • 4.4k
  • (168)
  • 3.2k
  • (31)
  • 1.9k
  • (21)
  • 1.4k
  • (19)
  • 1.6k