હું ગુજરાતના ખેડૂતો ,મજૂરો,પશુપાલકો અને આદીવાસીઓના હક્ક માટે લડતો .એક શિક્ષિત લેખક છું મારા આજુ બાજુ માં રોજ પાંગરતી ઘટનાઓને વાર્તા ના મણકામાં ગોઠવી ને આપની સમક્ષ રજુ કરવાનો પ્રયાસ છે હું ભાષા નો જાણકાર નથી છતા મારી વાતો શબ્દ રૂપી મણકામાં ગોઠવી માળાનાં સ્વરૂપ માં આપની સમક્ષ રાખવાના કોશીશ કરી રહ્યો છું ..

    • 1.8k
    • 940