×

નિર્દોષ પ્રયત્ન છે મારો,લાગણીઓ જોડવાનો... સમજાવું છું સમય છે, અહં ને છોડવાનો... ચાલો જોડાઈ જઈએ આપણે સાચી લાગણીથી (Connecting feelings...)

  • (4)
  • 97
  • (20)
  • 275
  • (31)
  • 405
  • (40)
  • 628
  • (49)
  • 547
  • (42)
  • 543
  • (28)
  • 337
  • (38)
  • 566
  • (7)
  • 210
  • (89)
  • 1.1k