નિર્દોષ પ્રયત્ન છે મારો,લાગણીઓ જોડવાનો... સમજાવું છું સમય છે, અહં ને છોડવાનો... ચાલો જોડાઈ જઈએ આપણે સાચી લાગણીથી (Connecting feelings...)

  • (6)
  • 112
  • (21)
  • 284
  • (32)
  • 410
  • (41)
  • 634
  • (50)
  • 553
  • (43)
  • 547
  • (29)
  • 342
  • (39)
  • 575
  • (8)
  • 217
  • (90)
  • 1.1k