માં મને આશ એક તુજ તણી હે શારદા રહે અમ કવિ ગણ સાથ જન્મ જન્મ....જય માં શારદા....

  • (14)
  • 934
  • (36)
  • 2.6k
  • (36)
  • 4.4k
  • (22)
  • 3.6k
  • (49)
  • 5.3k
  • (40)
  • 5.3k
  • 1.5k
  • 2.2k
  • 1.5k
  • (11)
  • 1.7k