તારી આ અદા જ મને પાગલ કરે છેં, જ્યારે તૂં હસતા-હસતા કહે છે..તૂં સાચે જ પાગલ છેં ..!!

  • 622
  • 366
  • (42)
  • 2k
  • (14)
  • 1.6k
  • (25)
  • 1.7k