×

મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (69)
  • 678
  • (46)
  • 644
  • (19)
  • 498
  • (73)
  • 883
  • (25)
  • 556
  • (64)
  • 867
  • (87)
  • 1.2k
  • (32)
  • 680
  • (36)
  • 884
  • (36)
  • 614