મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (11)
  • 380
  • (51)
  • 1.4k
  • (39)
  • 1.9k
  • (37)
  • 2.1k
  • (46)
  • 3.3k
  • (33)
  • 2.9k
  • (52)
  • 2.7k
  • (44)
  • 2k
  • (44)
  • 2.1k
  • (11)
  • 774