મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (32)
  • 1.5k
  • (42)
  • 3k
  • (30)
  • 2.2k
  • (47)
  • 2.3k
  • (41)
  • 1.7k
  • (41)
  • 1.9k
  • 560
  • (49)
  • 3.1k
  • (42)
  • 2k
  • (42)
  • 1.7k