મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (26)
  • 412
  • (84)
  • 892
  • (97)
  • 1k
  • (95)
  • 866
  • (28)
  • 617
  • (30)
  • 483
  • (103)
  • 1k
  • (47)
  • 688
  • (27)
  • 616
  • (73)
  • 0.9k