મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (12)
  • 698
  • 636
  • (11)
  • 626
  • (17)
  • 740
  • (17)
  • 1.3k
  • (55)
  • 1.8k
  • (39)
  • 2.2k
  • (37)
  • 2.3k
  • (46)
  • 3.6k
  • (33)
  • 3.3k