મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (20)
  • 158
  • (28)
  • 322
  • (75)
  • 784
  • (77)
  • 804
  • (27)
  • 398
  • (33)
  • 379
  • (92)
  • 895
  • (56)
  • 563
  • (40)
  • 536
  • (98)
  • 1k