મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (43)
  • 503
  • (35)
  • 1.2k
  • (34)
  • 1.2k
  • (41)
  • 1.3k
  • (54)
  • 1.8k
  • (48)
  • 1.6k
  • (60)
  • 2k
  • (49)
  • 1.9k
  • (69)
  • 2.5k
  • (39)
  • 1.5k