મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (61)
  • 571
  • (14)
  • 190
  • (57)
  • 852
  • (40)
  • 661
  • (41)
  • 500
  • (20)
  • 262
  • (76)
  • 928
  • (30)
  • 341
  • (35)
  • 534
  • (81)
  • 966