નથી હું કોઈ મહાન લેખક નથી હું કોઈ મહાન કવિ , આપ સૌની સ્નેહ બદલ પ્રેરણા મળે છે નવી.. future physicist. being optimistic person simple living high thinking budding writer..

  • (59)
  • 498
  • (17)
  • 215
  • (33)
  • 399
  • (23)
  • 264
  • (108)
  • 967
  • (11)
  • 168
  • (31)
  • 279
  • (39)
  • 400
  • (25)
  • 253
  • (58)
  • 760