નથી હું કોઈ મહાન લેખક નથી હું કોઈ મહાન કવિ , આપ સૌની સ્નેહ બદલ પ્રેરણા મળે છે નવી.. future physicist. being optimistic person simple living high thinking budding writer..

  • (59)
  • 487
  • (17)
  • 213
  • (33)
  • 387
  • (20)
  • 250
  • (107)
  • 1k
  • (11)
  • 165
  • (30)
  • 267
  • (36)
  • 359
  • (25)
  • 249
  • (58)
  • 756