નામ થી તો સૌ ઓળખાય છે, મને મારાં શબ્દોથી ઓળખ બનાવી છે.

    • 2.7k
    • (11)
    • 2.4k
    • (11)
    • 2.9k