#પ્રેમ #લાગણી #સંવેદના... મારા લખાણ વિશે આપ આપના મહત્વપૂર્ણ પ્રતિભાવ આપ મારા આ સરનામે આપી શકો છો... Insta Id - ashishp_27 Whatsapp- 9033330045 Facebook- Ashish Parmar

  • 820
  • 960
  • 741
  • (12)
  • 746
  • (11)
  • 733
  • 631
  • 711