#પ્રેમ #લાગણી #સંવેદના... મારા લખાણ વિશે આપ આપના મહત્વપૂર્ણ પ્રતિભાવ આપ મારા આ સરનામે આપી શકો છો... Insta Id - ashishp_27 Whatsapp- 7048367314 Facebook- Ashish Parmar

  • 1.6k
  • 2.5k
  • 1.5k
  • (12)
  • 1.4k
  • (11)
  • 1.7k
  • 1.8k
  • 1.7k