#પ્રેમ #લાગણી #સંવેદના... મારા લખાણ વિશે આપ આપના મહત્વપૂર્ણ પ્રતિભાવ આપ મારા આ સરનામે આપી શકો છો... Insta Id - ashishp_27 Whatsapp- 9033330045 Facebook- Ashish Parmar

  • 1k
  • 1.3k
  • 899
  • (12)
  • 972
  • (11)
  • 999
  • 861
  • 875