×

મૃત્યુથી હવે હું જરાય ડરતો નથી. એનો તો બેસબ્રીથી ઈંતજાર કરું છું હવે...મિજાજ રંગીન હોના ચાહિયે,ઔર સાથી સંગીન હોના ચાહિયે..-અલ્પ શબ્દમૂડીનો સર્જક. @ અશ્ક રેશમિયા.

  • (25)
  • 157
  • (50)
  • 252
  • (26)
  • 178
  • (38)
  • 192
  • (40)
  • 203
  • (69)
  • 592
  • (29)
  • 115
  • (26)
  • 137
  • (28)
  • 208
  • (34)
  • 224