અલ્પ શબ્દમૂડીનો સર્જક. થોભી જાઓ, ઓ આંસુ, ઓ આંખના રતન અશ્ક! કે ઝીલવા તમોને ખુદાએ કોઈક ઘડ્યું હશે... અશ્ક રેશમિયા.

  • (3)
  • 188
  • (33)
  • 326
  • (14)
  • 285
  • (6)
  • 216
  • (13)
  • 278
  • (7)
  • 226
  • (10)
  • 176
  • (8)
  • 169
  • (8)
  • 231
  • (8)
  • 165
  • (10)
  • 218
  • (10)
  • 194
  • (7)
  • 204
  • (13)
  • 383
  • (13)
  • 296