×

હવે, જિંદગી મને નહીં...હું જિંદગીને જીવાડું છું....મિજાજ રંગીન હોના ચાહિયે,ઔર સાથી સંગીન હોના ચાહિયે..-અલ્પ શબ્દમૂડીનો સર્જક. @ અશ્ક રેશમિયા.

  • (77)
  • 427
  • (98)
  • 393
  • (83)
  • 616
  • (76)
  • 498
  • (71)
  • 580
  • (79)
  • 434
  • (45)
  • 356
  • (44)
  • 503
  • (102)
  • 719
  • (79)
  • 769