મુજ વિશે ઝાઝું જાણવાની કોશિશ ન કરજો,દોસ્તો, હું અશ્ક' ખુદ માટે પણ વણઉકેલ્યા કોયડા સમાન છું..! અશ્ક રેશમિયા. વ્યવસાય- પ્રાથમિક શિક્ષક.

  • (3)
  • 161
  • (35)
  • 576
  • (10)
  • 360
  • (11)
  • 243
  • (10)
  • 202
  • (12)
  • 334
  • (14)
  • 372
  • (12)
  • 495
  • (12)
  • 274
  • (10)
  • 359
  • (9)
  • 413
  • (9)
  • 422
  • (10)
  • 472
  • (12)
  • 435
  • (16)
  • 619