×

વહાલા વાંચકો તમોને વંદન હો....................... i m normal, so Dont intress in my life... અલ્પ શબ્દમૂડીનો સર્જક. @ અશ્ક રેશમિયા.

  • (14)
  • 148
  • (7)
  • 88
  • (2)
  • 61
  • (21)
  • 207
  • (30)
  • 240
  • (48)
  • 407
  • (62)
  • 407
  • (8)
  • 116
  • (99)
  • 700
  • (29)
  • 229
-