અહીંયા ઉપર લખ્યું છે.. તમારા વિષે લખો... જો પોતાની જાતને શબ્દોમાં બાંધી શકાતી હોય તો બીજું જોઈએ જ શું ? બસ મારા શબ્દોને વાંચો... મારા સાહિત્યને વાંચો.... મારા શબ્દો જ મારા વિશે ઘણું બધું કહી જશે !! આભાર.. મુલાકાત બદલ નીરવ પટેલ "શ્યામ" ️

  • (17)
  • 554
  • (12)
  • 504
  • (14)
  • 584
  • (13)
  • 704
  • (37)
  • 1.3k
  • (25)
  • 1.4k
  • (22)
  • 1.1k
  • (31)
  • 1.4k
  • (25)
  • 1.3k
  • (28)
  • 1.4k