અહીંયા ઉપર લખ્યું છે.. તમારા વિષે લખો... જો પોતાની જાતને શબ્દોમાં બાંધી શકાતી હોય તો બીજું જોઈએ જ શું ? બસ મારા શબ્દોને વાંચો... મારા સાહિત્યને વાંચો.... મારા શબ્દો જ મારા વિશે ઘણું બધું કહી જશે !! આભાર.. મુલાકાત બદલ નીરવ પટેલ "શ્યામ" ️

  • (12)
  • 496
  • 428
  • 550
  • (23)
  • 702
  • (20)
  • 1k
  • (15)
  • 796
  • (18)
  • 844
  • (16)
  • 988
  • (38)
  • 1.5k
  • (25)
  • 1.5k