શબ્દોની રચનામાં એ મગ્ન છે, ખુદને મળી જવાનો પ્રયત્ન છે. વ્યવસાયે ઈજનેર અને સમય મળતા જ લેખક...

  • 320
  • 337
  • 343
  • 366
  • 409
  • 420
  • 403
  • 622
  • (26)
  • 1.3k
  • (17)
  • 1.6k